Edward Steichen/George Tice: Pola Negri, 1925


Pola Negri, 1925